วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

เนื้อจระเข้มีสรรพคุณเป็นยา แช่เย็บเก็บไว้ไม่ให้คาวด้วย เครื่องซีลสูญญากาศ

Posted on ตุลาคม 24, 2014 by เครื่องซีลสูญญากาศ — No Comments 

เนื้อจระเข้

ในช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลง และในช่วงที่มีสภาพอากาศเย็น หลายคนที่มีอาการหอบหืดโรคภูมิแพ้ จะมีโอกาสที่อาการของโรคนี้กำเริบได้บ่อยครั้งมากขึ้น นอกจากผู้ป่วยจะต้องไปพบแพทย์ละใช้ยาอย่างเหมาะสมตามที่แพทย์สั่งแล้ว การหาอาหารที่มีสรรพคุณทางยา หรือการใช้อาหารเป็นยา ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถใช้เป็นหนทางในการบรรเทาและบำบัดอาการของโรคนี้ได้ เนื้อจระเข้ เป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งที่ได้รับการแนะนำว่าสามารถบรรเทาและรักษาอาการโรคภูมิแพ้ อาการหืดหอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเชื่อรวมถึงการใช้เนื้อจระเข้บำบัดอาการนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ มีบันทึกอยู่ในตำรายาทั้งของไทยและจีน แม้ว่าเนื้อจระเข้อาจจะดูไม่น่าทานไปบ้างในทรรศนะของบางท่าน และบางท่านก็อาจจะคิดว่าหากทานยาก แต่หากเราคิดเสียว่าทานเป็นยาซึ่งมันก็มีสรรพคุณอีกหลายหลาย ทานเป็นอาหารเสริมก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหาย ซึ่งก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคน แต่อย่างน้อยมันก็คือทางเลือกในการรักษาอาการป่วย เพิ่มจากการใช้ยาแผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว และเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่เมืองไทยเป็นประเทศที่เลี้ยงจระเข้เพื่อจำหน่ายรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้นเราสามารถหาซื้อเนื้อจระเข้ได้สะดวกพอสมควร และหากใครกังวลว่าเมื่อซื้อเนื้อจระเข้มาจะเก็บยากเพราะมีกลิ่นเหม็นคาว เราสามารถใช้วิธีการจัดเก็บด้วย เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับเราได้


ประโยชน์ของเนื้อจระเข้ : บำรุงสุขภาพ ปรับสมดุลในร่างกาย คนจีนแต่เดิมเชื่อว่าการทานเนื้อจระเข้ทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพสมบูรณ์ อายุยืนนาน เสริมภูมิต้านทาน รักษาและบรรเทาอาการภูมิแพ้ และหอบหืด เนื้อมีไขมันต่ำ โปรตีนสูง ทานแล้วไม่ทำให้มีปัญหาเรื่องไขมันและน้ำหนัก ย่อยง่าย มีขนาดกล้ามที่ค่อนข้างสั้น สะดวกต่อการย่อย ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับการเก็บรักษา เมื่อซื้อเนื้อมาให้นำมาล้างทำความสะอาดอีกครั้งในน้ำผสมกับน้ำส้มสายชูเล็กน้อย ผึ่งพอแห้ง หรือซับน้ำออกให้หายเปียก ก็นำไปบรรจุในถุงและนำเข้า เครื่องซีลสูญญากาศ การเก็บแบบนี้ทำให้เราสามารถรักษาความสดและสภาพของเนื้อไว้ได้นาน ยิ่งใส่ช่องแช่แข็งเก็บกันได้เป็นเดือนๆ เลยทีเดียวCrocodile meat has medicinal properties. Soak up the staple with fish. Vacuum sealer

Posted on October 24, 2014 by Vacuum Sealing Machine - No Comments ↓

Crocodile meatDuring the air changes. And during cold weather. Many people with asthma allergies. There is a greater chance that the symptoms of this disease will worsen. In addition, the patient must go to see a doctor and take the medicine as prescribed by the doctor. To find foods that have medicinal properties. Or use food as medicine It is an alternative that we can use as a way to relieve and treat the symptoms of this disease. Crocodile meat is a species of beef that has been suggested to relieve and treat allergies. Asthma effectively And believe me, including the use of crocodile healing since ancient times. It is recorded in both Thai and Chinese medicine texts. Although crocodile meat may not seem to eat some of the view of some. And some of you may think that if it is difficult. But if we think that eating drugs, it has many other properties. To eat a supplement is not likely to be damaged. Which depends on the satisfaction of each. But at least it is an alternative to treating sickness. Increased from current drug use alone. And one lucky thing is that Thailand is one of the world's largest crocodile breeding countries. So we can buy crocodile meat quite easily. And if anyone is concerned that buying crocodile meat will be difficult because of the smell. We can also use the storage method. Small Vacuum Seal Machine To solve this problem for us.The benefits of crocodile meat: health care, balance in the body. Chinese people originally believed that eating crocodile meat made the body stronger. Complete health, longevity, immunity. Treats and alleviates allergies and asthma. Low fat fats are high in protein and do not cause problems with fat and easy weight. Easy to digest The body can absorb quickly to take advantage.For storage When buying meat to be washed again in water mixed with vinegar, slightly dry out or melt away the wet. It was packed in bags and imported. Vacuum sealer This collection allows us to maintain the freshness and condition of the meat for a long time. The freezer can be stored for months.
鳄鱼肉具有药用性质。用鱼浸泡主食。真空封口机
发表于2014年10月24日由Vacuum Sealing Machine - No Comments↓
鳄鱼肉


在空气中变化而在寒冷的天气。许多哮喘患者过敏。这种疾病的症状会更加恶化。此外,病人必须去看医生,按医生的规定服药。找到具有药用性质的食物。或使用食物作为药物这是一种替代方案,我们可以用来缓解和治疗这种疾病的症状。鳄鱼肉是一种已被建议缓解和治疗过敏症的牛肉。哮喘有效并相信我,包括从古以来使用鳄鱼愈合。它被记录在泰国和中国医学文本中。虽然鳄鱼肉看起来似乎不吃一些。有些人可能认为如果很难。但是,如果我们认为吃药,它有许多其他的属性。吃补充不太可能被损坏。这取决于每个人的满意度。但至少它是治疗疾病的替代方法。仅从目前的药物使用增加。一个幸运的是,泰国是世界上最大的鳄鱼养殖国家之一。所以我们可以很容易地买到鳄鱼肉。如果有人担心买鳄鱼肉会因为气味而变得困难。我们也可以使用存储方法。小型真空密封机为我们解决这个问题。


鳄鱼肉的好处:保健,身体平衡。中国人原来认为吃鳄鱼肉使身体更强壮。健康,长寿,免疫力。治疗和减轻过敏和哮喘。低脂肪的蛋白质含量高,不会引起脂肪和容易体重的问题。容易消化身体可以快速吸收以利用。

储存当在与醋混合的水中再次购买肉类时,稍微干燥或者将其弄湿。它被包装袋和进口。真空封口机这种收集使我们能够长时间保持肉类的新鲜度和状态。冷冻箱可以储存数月。.........อาหารจานพิเศษ........
ส่วนผสม จรเข้ผัดฉ่า  
ส่วนผสม
1.เนื้อจรเข้ลวกสุก 160 กรัม
2.หอมใหญ่ 30 กรัม
3.พริกชีฟ้าแดงเขียว 10 กรัม
4.ถั่วฝักยาว 50 กรัม
5.ยอดมะพร้าว 15 กรัม
6.พริกไทยอ่อน 10 กรัม
7.พริกขี้หนู 5 กรัม
8.กระเทียม 10 กรัม
9.พริกแกงเผ็ด 1 ช้อนโต๊ะ
10.น้ำมันหอย 1 ข้อนโต๊ะ
11.ฃีอิ้วขาว 1 ช้อนชา
12.แก็กกี้ฃ๊อส 1 ช้อนชา
13.น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา
14.กระชาย 1 ช้อนโต๊ะ
15.ใบโหรพา 2 กรัม
16.ใบมะกรูด 2 ใบ
17.ใบกระเพรา 1 กรัม


Sauce
Crocodile fried rice
Stir Fried Crocodile with Chili Sauce
Ingredient
the ingredients
1. Roasted Crab Juice 160 g
2. Onion 30 grams
3. Red Chilli, Green, Red, Green, 10g
4. Long beans 50 grams
5. Top coconut 15 grams
6. soft pepper 10 grams
7. Red chili 5 grams
8. Garlic 10 grams
9. Red curry 1 tablespoon
10. oyster oil 1 point table
11. 1 teaspoon white wine

12. Gekko 1 teaspoon
13. 1 teaspoon sugar
14. 1 tablespoon of coriander
15. astrology leaves 2 grams
16. leaves of kaffir lime leaves
17. basil leaves 1 gram
จร เข้ผัดฉ่า
Stir Fried Crocodile with Chili Sauce
Ingredient